เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instrument)

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

Abstract

บทคัดย่อ

            บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและคุณลักษณะของเครื่องมือที่ดี โดยในบทความนี้ได้กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้ง แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมินการปฏิบัติ และคุณลักษณะที่สำคัญของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องของความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยากง่ายและอำนาจจำแนก เพื่อให้นักวิชาการและผู้สนใจสามารถนำไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพได้

ABSTRACT

            The purposes of this article were to present the major of research instrument and its’ qualified characteristics. The article covered test, observation form, interview form, questionnaire and performance assessment form. Qualified research instrument consisted of validity, reliability, difficulty and discrimination. Application for academic professional and those who are interested in research field  and to develop academic personnel.

Article Details

Section
บทความวิชาการ