ความต้องการการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนครปฐม

Main Article Content

อำนวย สอิ้งทอง

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 695 คน เป็นเพศชาย จำนวน 341 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 354 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่าความต้องการการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 3.73, S.D. = 0.89)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากระดับ ความต้องการมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  พบว่า ความต้องการด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มีความต้องการในระดับมาก (\bar{x} = 4.34, S.D. = 0.79)  รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ มีความต้องการ  ในระดับมาก (\bar{x} = 4.31, S.D. = 0.88) ด้านกิจกรรมการออกกำลังกายตามความต้องการของผู้สูงอายุ มีความต้องการในระดับปานกลาง (\bar{x} = 3.37, S.D.= 0.82)  และด้านการบริหาร การจัดการ มีความต้องการ  ในระดับปานกลาง (\bar{x} = 2.88, S.D.= 1.05)  ตามลำดับ 

ABSTRACT

            The purpose of research was to study need for exercise of elders in Nakhon pathom city municipality. The sample of the study was elders. The total is 695 people, 341 men and 354 women, were selected using purposive sampling. The tools for collecting data were questionnaires by the researcher.  The statistics uses for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.

            The research results revealed that: The need for exercise of elders in Nakhonpathom city municipality was at high level in both overall ( = 3.73, S.D. = 0.89). When considering of the order of the highest to least what found that, The need for exercise in place, equipment, and facilities were in a high level (\bar{x} = 4.34 , S.D. = 0.79). Then the need for exercise in service staff were in a high level (\bar{x} = 4.31 , S.D. = 0.88) , the need for exercise in exercise activity were in a moderate level (\bar{x} = 3.37, S.D.= 0.82). And the need for exercise in management were in a moderate level (\bar{x} = 2.88, S.D. = 1.05) respectively.

Article Details

Section
บทความวิจัย