การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

พิชญาภา อินธิแสง

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก 2) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก ระหว่างก่อนและหลังเรียน 3) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก ระหว่างก่อนและหลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อการเรียน ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก 5) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกันเมื่อได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก จำนวน 15 แผน  2) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 3)แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 4) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีปะสิทธิผล (E.I.) สถิติทดสอบค่าที (t – test for Dependent Samplesและt – test for one Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณร่วมทางเดียว (One – Way MANCOVA)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียว (One–way ANCOVA)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA)

            ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก มีค่ามากกว่าร้อยละ 50 (E.I = .51) 2) ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก  มีระดับความพึงพอใจมากขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6) ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก  ไม่แตกต่างกัน

 

ABSTRACT

            The purposes of this study were to 1) study the effectiveness index of the learning model based on CIRC Technique in conjunction with graphic organizer 2) compare comprehension Reading in English of Matthayom Suksa 2 students with the learning model based on CIRC Technique in conjunction with graphic organizer before and after learning 3) compare analytical thinking skills of Matthayom Suksa 2 students with the learning model based on CIRC Technique in conjunction with Graphic Organizer before and after learning, 4) study the satisfaction toward the learning of the learning model based on CIRC Technique in conjunction with graphic organizer before and after 5) compare the  comprehension reading in English, analytical thinking skills and satisfaction toward the learning of Matthayom Suksa 2 students with different achievement motivation after learning through the learning model based on CIRC Technique in conjunction with graphic organizer. The samples consisted of 31 students  of Matthayom Suksa 2 at Nanguaradrangsan School under the Office of Matthayom Suksa  Educational Service Area Zone 22 in the first semester of 2013 academic year selected  by Cluster Random Sampling Technique. The research instruments were composed of :  1) 15 lesson plans of CIRC Technique in conjunction with graphic organizer, 2) a test to measure achievement motivation 3) a test of comprehension reading in English, 4) a test of analytical  thinking  skill,5) a set of questionnaires regarding  satisfaction on learning activities, 5) The  statistics  used  were  mean, standard deviation, Effectiveness Index, t – test for Dependent  Samples, t-test for One Samples, One-way MANCOVA ,One way ANCOVA and One-way  ANOVA.

            The findings of this study were as follows: 1) The effectiveness index of the learning model based on CIRC Technique in conjunction with Graphic Organizer was 0.51 which was higher than 50 (E.I. = 0.51) 2) The comprehension reading in English of Matthayom Suksa 2 students after learning with the learning model based on CIRC Technique in conjunction with graphic organizer were higher than before learning at the .05 level of significance. 3) The analytical thinking skill of Matthayom Suksa 2 students after learning with the learning model based on CIRC Technique in conjunction with Graphic Organizer was higher than before learning at the .05 level of significance. 4) There was a higher significant difference in the satisfaction on learning activities of Matthayom Suksa 2 students learning with the learning model based on CIRC Technique in conjunction with graphic organizer at .05 level. 5) The comprehension reading, analytical thinking skill and satisfaction on learning of Matthayom Suksa 2 students with different achievement motivation after learning with the learning model based on CIRC Technique in conjunction with graphic organizer were significantly different at the .05 level, And when the researcher used one-way analysis of covariance with the statistics of One-way ANCOVA, then later analysis (Post Hoc) with statistical Bonferoni, it was found there was significantly different at the .05 level. Analytical results were as follows : 5.1) The students with high achievement motivation had higher comprehension reading English than students with moderate and low achievement motivation and students with moderate achievement motivation got higher comprehension reading than students with low achievement motivation at the .05 level of significance. 5.2) The students with high achievement motivation had higher analytical thinking skill than students with moderate and low analytical thinking skill and students with moderate achievement motivation skill got higher analytical thinking skill  than students with low achievement motivation at the .05 level of significance. 5.3) The students with different achievement motivation when learning with the learning model based on CIRC Technique in conjunction with graphic organizer had no different in their satisfaction on learning activities.

Article Details

Section
บทความวิจัย