ผลการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยกลวิธีเมตาคอกนิชันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

พรชนก บุญจันทร์

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยกลวิธีเมตาคอกนิชัน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 36 คน โดยวิธีเลือกสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ดำเนินการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ

            ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

                 1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยกลวิธีเมตาคอกนิชันมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  9.72  คิดเป็นร้อยละ  32.41  และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  22.83  คิดเป็นร้อยละ  76.11  โดยที่คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ  75  และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

                 2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยกลวิธีเมตาคอกนิชันมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.25  คิดเป็นร้อยละ  41.72  และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.79  คิดเป็นร้อยละ  75.97 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

Article Details

Section
บทความวิจัย