การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด

Main Article Content

วารุณี ศรีสรรณ์

Abstract

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล ด้านส่วนประสมทางการตลาด, ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การใช้สถิติแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด และใช้สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าสถิติแบบ One Way ANOVAในการคำนวณหาค่า t-Test และค่า F-Test ที่มีระดับนัยสำคัญ 0.05


          ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ อายุ สถานภาพ รายได้ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภควัยทำงาน ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0143, 0.0153 และ 0.0254 ตามลำดับ


          ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ การได้รับการส่งเสริมการขายความสามารถในการตอบสนองความต้องการลูกค้า กระบวนการในด้านการบริการ การสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภควัยทำงานต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0000, 0.0000, 0.0011, 0.0000 และ 0.0450 ตามลำดับ


          ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวกับ การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ใครเป็นผู้ซื้อ ความถี่ ทำไมผู้บริโภคจึงซื้อ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภควัยทำงานต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000 และ 0.0000 ตามลำดับ

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย