ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Main Article Content

พวงพิศ สกุณา

Abstract

Abstract


The aim of this research was to study factors of academic administrationquality of academic administrationand therelationshipbetween factorsof academic administration  and quality of academic ministration in educational expansion school under Suratthani Primary Educational Service Area Office 3. The samples used in the research were school administrators and 217 teachers from extended school under Suratthani Primary Educational Service Area Office 3. The tool used to collect data was questionnaires. The statistics used to analyze data were percentage, average, standard deviation and Person ProductMoment correlation.  From the research,it hasbeen found  that :


The factors that are associated with the quality of academic administration of extended school under Suratthani Primary Educational Service Area Office 3 in  overall image is at a high level when classified by aspects . The average orders are teachers, buildings, administrators, community and  budget accordingly.


  1. The quality of academic administration of extended school under Suratthani Primary Educational Service Area Office 3 in overall image is at the highest level when classified by aspects. The average orders are measurement and evaluation, curriculum, teaching. supervision  monitoring  and learning research , community and  budget accordingly.

  2. The factors of academic administration has a relationship with the quality of academic administration in every aspects. There is statistically significant related to the quality at 0.1


ส่วนบนของฟอร์ม 

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย