แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Main Article Content

อนุสรา ทาไธสงค์

Abstract

        การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน  สภาพที่พึงประสงค์อันพึงประสงค์ของครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คุณลักษณะของนักเรียน  สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  และ 3) พัฒนาแนวทางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสภาพปัจจุบัน  สภาพที่พึงประสงค์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 327 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  กลุ่มตัวอย่างพัฒนาแนวทางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 6 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินแนวทาง จำนวน 7 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  แบบสอบถามสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 แบบสัมภาษณ์องค์ประกอบตัวบ่งชี้ และสัมภาษณ์หาแนวทางเป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  และแบบประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)


            ผลการวิจัยพบว่า


                        1. องค์ประกอบและตังบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ 1) คุณลักษณะด้านวิชาการและการสอน มี 21 ตัวบ่งชี้  2) คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ มี 9 ตัวบ่งชี้  3) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ มี 11 ตัวบ่งชี้ และ 4) คุณลักษณะด้านคุณธรรมและความประพฤติ มี 11 ตัวบ่งชี้


                        2. สภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  สภาพที่พึงประสงค์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน


                        3. การพัฒนาแนวทางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  จากการประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและมากตามลำดับ  

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย