แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 7 โรงเรียนมัธยมตอนปลายบ้านมะนีลาด เมืองไชยบุลี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

พระบุญกอง แก้วมะนีวงศ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการเสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลักอิทธิบาท 4 2) สร้างแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลักอิทธิบาท 4 และ 3) การประเมินแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 7 โรงเรียนมัธยมตอนปลายบ้านมะนีลาด เมืองไชยบุลี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า


1. สภาพปัญหาเกี่ยวกับจิตสาธารณะตามหลักอิทธิบาท 4 พบว่า ส่วนใหญ่รู้และเข้าใจในคำว่า “การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ” เพราะได้ทำกิจกรรมช่วยสังคม เช่น ปลูกต้นไม้วันชาติ การทำความสะอาดชุมชน และกิจกรรมภายในวัด เป็นต้น เนื่องจากการดูทีวี ข้อมูลข่าวสารทางภาครัฐ จิตสำนึกของตนเอง และการถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ปู่ย่า ตา ยาย ความต้องการเกี่ยวกับจิตสาธารณะตามหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาและนักเรียนมีความต้องการเกี่ยวกับจิตสาธารณะตามหลักอิทธิบาท 4 เช่น การปลูกต้นไม้ การซ่อมแซมโต๊ะ เกาอี้ ที่ชำรุด และทำความสะอาดโรงเรียน และ 2) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนจากองค์การศาสนามีความต้องการเกี่ยวกับจิตสาธารณะตามหลักอิทธิบาท 4 เช่น การทำความสะอาดวัดชุมชน และโรงเรียน การอาสาช่วยเหลือผู้อื่น


2. ผลการเสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลักอิทธิบาท 4 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและการระดมความคิดเห็นผลที่ได้ลำดับความสำคัญของโครงการและความเป็นไปได้ในโรงเรียนได้ข้อสรุปร่วมกันว่าแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ การสาธิต การจัดฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน การจัดทำคู่มือพัฒนา และการศึกษาจากต้นแบบ มี 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการจิตสาธารณะเพื่อนช่วยเพื่อน 2) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ 3) โครงการจิตสาธารณะทำความสะอาดชุมชนและโรงเรียน องค์ประกอบสำคัญของแนวทางประกอบด้วย 1) ชื่อโครงการ 2) หลักการและเหตุผล 3) วัตถุประสงค์ของโครงการ 4) กระบวนการของแนวทาง และ 5) การวัดและประเมินผล


3. ผลการประเมินแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 7 โรงเรียนมัธยมตอนปลายบ้านมะนีลาด เมืองไชยบุลี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่พัฒนาขึ้น พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 3.90)

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย