ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Main Article Content

ศรัณย์พร ศรีเบ็ญจา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ 2) ศึกษาสภาพ ความคาดหวังและความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ 3) สร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ และ 4) ตรวจสอบความเหมาะสมและเผยแพร่ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 127 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

         1. องค์ประกอบของสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มี 8 สมรรถนะ ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย 2) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้านภาวะผู้นำ การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ 5) สมรรถนะด้านวิชาการ และการวิจัย 6) สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ 7) สมรรถนะด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศและ 8) สมรรถนะด้านสังคม

          2. สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการจำเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า 1) สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.94, S.D. = .80) 2) ความคาดหวังเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

( = 4.88, S.D. = .35) และ 3) ความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า

มีความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ สมรรถนะด้านวิชาการ และการวิจัย สมรรถนะด้านภาวะผู้นำ

การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ

          3. สร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยการเลือกความต้องการที่เกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ด้านมีค่ามากที่สุดเพียง 1 ด้านมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ มีองค์ประกอบดังนี้ 1) ชื่อยุทธ์ศาสตร์ 2) หลักการและเหตุผล 3) เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 4) ตัวชี้วัด 5) โครงการ/กิจกรรมของยุทธศาสตร์ และ 6) การวัดและประเมินผลของยุทธศาสตร์

          4. ตรวจสอบความเหมาะสมและเผยแพร่ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37, S.D. = .52) 

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย