ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

เจ๋อโฉง เหวิน

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 130 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบสมมติฐานแบบ One-Way ANOVA และ Regression Analysis

          ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่อายุสถาบันกวดวิชาอยู่ในช่วงระหว่าง 6-10ปีมีจำนวนบุคลากรในช่วงน้อยกว่า 10 คน  รายได้ต่อปีของสถาบันกวดวิชาอยู่ในช่วงระหว่าง5-20 ล้านและเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเป็น เงินทุนสะสมในครอบครัว  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งประกอบด้วย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านราคาอยู่ในระดับมากที่สุดตามลำดับ และด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในระดับมากตามลำดับ ความสำเร็จของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา ด้านผลิตภัณฑ์และบริการมีบริการสอนเป็นกลุ่ม ด้านราคาการกำหนดค่าสอนไว้ชัดเจน ด้านส่งเสริมการตลาดมีการส่งเสริมการตลาด ด้วยการลดราคาค่าเล่าเรียน ด้านบุคคลมีครูผู้สอนมีเทคนิคในการสอนที่ดีและเข้าใจง่าย ด้านลักษณะทางกายภาพมีสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ทันสมัย  โรงเรียนเปิดมานานมีความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

          ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการสอน การเปิดรายวิชาที่สอน เพิ่มช่องทางการจองที่เรียน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และจัดรายการสางเสริมการขาย ด้วยการลดราคาค่าเล่าเรียน อบรมครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ จัดห้องเรียนและอุปกรณ์การสอนในห้องให้เหมาะสม สอบวัดผลการเรียนของผู้เรียนนำผลไปพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Article Details

Section
บทความวิจัย