การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

Main Article Content

จิราพร แสงจันทร์

Abstract

The purpose of this research were to study and compare the state and problems of using information technology to the Academic administration of the school under Krabi Primary Educational Service Area Office. The sample populations in this research consisted of the administrators, the Academic teachers and information and technology teachers.Totally 420 people. The instrument used in this research was questionnaires rating scale.The statistics used in the data analysis were frequency value, percentage, mean, standard deviation, the dependent t-test and F-test.

The result of this research were as follows:

            1. The state and problems of using information technology to the academic administration of the schools under the Primary Education Service Area Office Krabi. Overall at a low level The first two items ranked by the lowest average follows : the development of guidance activities, The measurement and evaluation, Research in class, Curriculum  and instruction and the activities of the students..

            2. The result of Comparison the problems of using information technology to the academic administration of the schools under the Primary Education Service Area Office Krabi . BY status and experience to perform different. Overall and individual aspects is no different.

Article Details

Section
บทความวิจัย