การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

ประภาพร ภาคี

Abstract

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
THE DEVELOPMENT OF A TRAINING CURRICULUM TO PROMOTE SELF DISCIPLINE OF THE MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS

 

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และเพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อน และหลังการฝึกอบรมศึกษาทักษะการปฏิบัติงาน และศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม

            การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ขั้นที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ อำเภอวานรนิวาส สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่ควรได้รับการพัฒนาเร่งด่วนเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเองสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติทดสอบที (t-test for dependent samples)

            ผลการวิจัยพบว่า

                 1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร 3) กิจกรรมการฝึกอบรม และ 4) การวัดและประเมินผล

                 2. ผลการประเมินการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความมีวินัย

                      2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมีวินัยหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                      2.2 ทักษะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก

                      2.3 ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก

 

Article Details

Section
บทความวิจัย