Return to Article Details ความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 Download Download PDF