ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

Main Article Content

เยาวภา อาทิตย์ตั้ง

Abstract

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND TEAMWORK OF TEACHERS UNDER THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA, ZONE 27

 

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียน 2) เปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียน 3) ศึกษาระดับการทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียน 4) เปรียบเทียบระดับการทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียน 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 370 คนเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ โดยสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.856 และ 0.824 ตามลำดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีการของเซฟเฟ่และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

            ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

                 1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูจำแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

                 2. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูจำแนกตามเพศ พบว่า ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างกัน

                 3. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครู จำแนกตามขนาดโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

                 4. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือการกระตุ้นทางปัญญา

                 5. การทำงานเป็นทีมของครู จำแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก     

                 6. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า การทำงานเป็นทีมของครูจำแนกตามเพศ พบว่า ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีการทำงานเป็นทีม ไม่แตกต่างกัน

                 7. การทำงานเป็นทีมของครู จำแนกตามขนาดโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

                 8. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า การทำงานเป็นทีมของครูจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียนที่ต่างกันมีการทำงานเป็นทีมแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญที่ระดับ .05 จำนวน  1 ด้าน คือการตรวจทบทวนผลงานและวิธีการทำงาน

                 9. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Article Details

Section
บทความวิจัย