การพัฒนาระบบการนิเทศแบบสอนแนะในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24

Main Article Content

ปนัดดา หมอยา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ศึกษาองค์ประกอบของระบบการนิเทศแบบสอนแนะในสถานศึกษา  2)  ศึกษาสภาพปัจจุบัน  สภาพที่พึงประสงค์  ของระบบการนิเทศแบบสอนแนะในสถานศึกษา  


3)  เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศแบบสอนแนะในสถานศึกษา  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  จำนวน  350  คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม  และการสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า  องค์ประกอบและตัวชี้วัดของระบบการนิเทศแบบสอนแนะในสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบหลัก และมี 19 ตัวชี้วัด  โดยรวมอยู่ในระดับความมากที่สุด  สภาพปัจจุบันของระบบการนิเทศแบบสอนแนะในสถานศึกษา ของผู้บริหารและครูผู้สอน มีระบบการนิเทศแบบสอนแนะทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์ของระบบการนิเทศแบบสอนแนะในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และระบบการนิเทศแบบสอนแนะในสถานศึกษา มีทั้งหมด 4 ด้าน และระบบการนิเทศแบบสอนแนะในสถานศึกษา มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย