การบริหารระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาโรงเรียน นานาชาติลุมพินี ประเทศเมียนมาร์

Main Article Content

ณิรดา เวชญาลักษณ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติลุมพินี ประเทศเมียนมาร์ โดยการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน จำนวน 7 คน ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินและออกแบบการประเมินซึ่งมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดระบบการประเมินผลการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของผู้เรียนแต่ละคนและรายงานให้ผู้ปกครองทราบ กำหนดรายวิชาในหลักสูตรและกำหนดวิธีการจัดการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การบริหารจัดการเรียนรู้นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมและวิถีความเป็นอยู่ บูรณาการความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเอง การจัดการเรียนการสอนในวิชาหลักที่มุ่งให้โอกาสสำหรับการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะของผู้เรียนเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือและกลยุทธ์การเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน จัดสภาพแวดล้อมภายในชั้นเรียนและภายในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศตวรรษที่ 21 โดยผู้สอน จัดให้มีคอมพิวเตอร์บนโต๊ะในห้องเรียนและห้องสมุด ฟรี Wi-Fi และมีการบูรณาการเรียนรู้กับประชาธิปไตยในชั้นเรียน

คำสำคัญ : การบริหาร, ระบบสนับสนุนการเรียนรู้, ศตวรรษที่ 21  

Article Details

Section
บทความวิจัย