เว็บไซต์การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์คณะบริหารธุรกิจผ่านระบบการจัดการแผนการเรียน

Main Article Content

ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบการจัดการแผนการเรียนออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมระหว่าง  1) วิธีเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์และนำระบบไปใช้งานจริง    2) วิธีเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม  และ 3) วิธีเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์  ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 2 กลุ่ม จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง รวม 224 คน  เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ ซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบ 28 คน  และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจซึ่งเป็นผู้รับบริการ จำนวน 196 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดย 1) ฝึกอบรมทดลองใช้ระบบ “เว็บไซต์การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ผ่านระบบการจัดการแผนการเรียน” ดำเนินการกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ จำนวน 22 คน 2) สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ จำนวน 6 คน  นักศึกษา จำนวน 6 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  และ 3) แจกแบบสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 22 คน นักศึกษา จำนวน 190 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลจากความถูกต้องในการประมวลสารสนเทศของระบบ  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยค่าสถิติร้อยละ และตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  เพื่อให้แน่ใจว่ามีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง

ผลการศึกษาพบว่า “เว็บไซต์การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  ผ่านระบบการจัดการแผนการเรียน” สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งระบบสามารถประมวลผลสารสนเทศออนไลน์ทดแทนระบบงานเดิมที่ทำงานด้วยมือ (Manual)  โดยการใช้ระบบที่มีความสามารถนี้  ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดรายวิชาลงทะเบียนให้กับนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผน       (ตกแผน) ของการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ระบบสามารถแจ้งเตือนหากมีการลงทะเบียนข้ามรายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite)  เตือนหากมีการลงทะเบียนรายวิชาซ้ำ และอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถใช้แผนการเรียนรายบุคคล  นำมาใช้วางแผนการลงทะเบียนให้แก่นักศึกษาที่เรียนตกแผนได้  ซึ่งช่วยบริหาร

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย