ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา

Main Article Content

จิรัสสา ไสยแก้ว

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา    2) ศึกษาคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 331 คน โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเคร็ซซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า

  1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.24)  

  2. คุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับดี ( = 9.39)

  3. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในระดับสูงมาก  (r = 1.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วม            (r = .638**) มีความสัมพันธ์กับภาพรวมของคุณภาพผู้เรียนในระดับปานกลางที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ด้านการบริหารตนเอง (r = .713**) ด้านการคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน (r = .719**)  ด้านการกระจายอำนาจ    (r = .847**)   มีความสัมพันธ์กับภาพรวมของคุณภาพผู้เรียนในระดับสูงที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล (r = .354*) มีความสัมพันธ์กับภาพรวมของคุณภาพผู้เรียนในระดับปานกลางที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย