การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Main Article Content

อัชราพร สังยวน

Abstract

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

PEOPLE PARTICIPATION IN DEVELOPMENT OF HEALTH ASSURANCE FUND, KUTSIM SUB-DISTRICT MUNICIPALITY, KHAOWONG DISTRICT, KALASIN PROVINCE

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลและ 3) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการมีการส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 387 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประมาณค่า และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ด้วยค่า F-test หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้วิจัยทำการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
     ผลการวิจัยพบว่า
        1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.7 มีอายุระหว่าง 31 – 59 ปี ร้อยละ 73.4 มีวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าอนุปริญญา ปวส. ร้อยละ 58.1 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 59.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 56.6 และมีระยะเวลาในท้องถิ่น มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 75.2
        2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.18)
        3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปได้ดังนี้ ประชาชนในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในท้องถิ่นต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ABSTRACT
     The purposes of this study were: (1) to investigate a degree of people participation in development of health assurance fund, Kutsim Sub-district Municipality, Khaowong district, Kalasin province, (2) to compare the degree of people participation in development of health assurance fund as classified by personal background, and (3) to investigate a way to the development of people participation in development of health assurance fund, Kutsim
Sub-district Municipality, Khaowong district, Kalasin province. A sample used in this study was 387 people who lived in the Kutsim Sub-district Municipality area, Khaowong district, Kalasin province. The instrument used was a check list and rating scale questionnaire. Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA. In case a means difference was significantly found, this author would use the LSD method to make a pairwise comparison.
     The findings were as follows:
        1. General data of the sample were found that most of the respondents were female or 66.7%; their ages were in the 31-59 age range or equal to 73.4%; their educational attainment lower than the associate degree level or equivalent was equal to 58.1%; their occupation as a farmer was equal to 59.7%; their income per month of 10,001 to 20,000 baht was equal to 56.6%; and their length of time in local living over 10 years was equal to 75.2%.
        2. People participation in development of health assurance fund, Kutsim Sub-district Municipality, Khaowong district, Kalasin province as a whole and each aspect was at high level (mean = 4.18).
        3. The comparison of people participation in development of health assurance fund, Kutsim Sub-district Municipality, Khaowong district, Kalasin province as classified by personal background could be concluded as follows:
As classified by sex, age, educational attainment, occupation, income per month and length of time living in the community, it was found that people participation in development of health assurance fund was significantly different at the .05 level.
        4. A way to the development or promotion of people participation in development of health assurance fund, Kutsim Sub-district Municipality, Khaowong district, Kalasin province comprises the aspects of operating the development and of receiving the benefits from development.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

อัชราพร สังยวน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร