คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ และความคาดหวังของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

Main Article Content

ชุมพร ภามนตรี

Abstract

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ และความคาดหวังของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

CHARACTERISTICS OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN 21ST CENTURY AS PERCEIVED AND EXPECTATED BY TEACHERS UNDER THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 27

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการรับรู้ และความคาดหวังของครูต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน และขนาดสถานศึกษา 2) ศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จำนวน 338 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test (One-way ANOVA)
   ผลการวิจัยพบว่า
      1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ และความคาดหวังของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลวิจัยพบว่า
         1.1 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านภาวะผู้นำ
         1.2 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคาดหวังของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ดานภาวะผู้นำ
      2. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวังของครูต่อคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน และขนาดของสถานศึกษา ปรากฏผลดังนี้
         2.1 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ ของครูต่อคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านภาวะผู้นำ
            ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของครูต่อคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
         2.2 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ ของครูต่อคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน
            ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของครูต่อคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
        3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า ด้านที่มีข้อเสนอแนะสูงสุด คือ ด้านภาวะผู้นำ รองลงมา คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร และด้านวิสัยทัศน์ ตามลำดับ

ABSTRACT
   The purpose of this research was: 1) to study and compare the perceptions and expectations of teachers toward the characteristics of school administrators in 21stcentury according to work experiences and school sizes, and 2) to study the suggestions for characteristic development of school administrators in the 21st century of schools under the office of secondary educational service area 27. The sample consisted of 338 teachers. Data collection tool was a five - point rating scale questionnaire. The data were analyzed by percentages, means, standard deviations and F-test (One - way ANOVA). Research findings were as follows :
   1. The characteristics of school administrators in 21stcentury as perceived and expected by teachers under the office of secondary educational service area 27. The results revealed that:
      1.1 The characteristics of school administrators in 21stcentury as perceived by teachers under the office of secondary educational service area 27 as an overall were at a high level. When considering as an aspect, it was found that every aspect of the characteristics was perceived at a high level. The aspects with the highest mean were human relation and vision aspects while leadership was an aspect with the lowest mean.
      1.2 The characteristics of school administrators in 21stcentury as expected by teachers under the office of secondary educational service area 27 as an overall was at a very high level. When considering as an aspect, it was found that every aspect of characteristics was expected at a very high level. An aspect with the highest mean was human relation while leadership was an aspect with the lowest mean.
   2. Comparing the perceptions and expectations of teachers toward the characteristics of school administrators in 21stcentury under the office of secondary educational service area 27 according to work experiences and school sizes, the results were as follows.
      2.1 Comparing the perceptions of teachers toward the characteristics of school administrators in 21stcentury under the office of secondary educational service area 27 according to work experiences, as an overall and aspects, it was found that there were no significant differences, except leadership aspect.
Comparing the expectations of teachers toward the characteristics of school administrators in the 21st century under the office of secondary educational service area 27 according to work experiences, it was found that as an overall, there was statistically significant difference at .01 level.
      2.2 Comparing the perceptions of teachers toward the characteristics of school administrators in the 21st century under the office of secondary educational service area 27 according to school sizes, it was found that as an overall, there was no significant difference.
Comparing the expectations of teachers toward the characteristics of school administrators in the 21st century under the office of secondary educational service area 27 according to school sizes, it was found that as an overall, there was statistically significant difference at .01 level.
   3. Suggestions for characteristic development of school administrators in the 21st century under the office of secondary educational service area 27, it was found that the aspect with the highest suggestions was the leadership followed by ethic and morality, human relation, administrative competence, and vision aspects, respectively.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ชุมพร ภามนตรี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด