การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

ฐากูร แสนภูวา

Abstract

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC LEADERSHIP MODEL OF SPECIAL EDUCATION CENTER TEACHER UNDER THE NORTHEAST BUREAU SPECIAL EDUCATION

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีการศึกษา 2557 จำนวน 214 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (\bar{x}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของครู ในศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการ  ของครู 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดบรรยากาศที่ดีของสถานศึกษา 2) ด้านการมุ่งเน้นด้านวิชาการ 3) ด้านการทำงานด้านหลักสูตร 4) ด้านการเป็นผู้นำที่มีความสามารถ 5) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และ 6) ด้านการวัดผลและประเมินผลและกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกำหนดพันธกิจ 2) การจัดการหลักสูตรและการสอน 3) การนิเทศการสอน 4) การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน และ 5) การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 2. ผลการตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.13, S.D. = 0.47)

ABSTRACT

            The purposes of this research were 1) to develop of Academic Leadership Model of Special Education Center Teacher under the Northeast Bureau Special Education 2) to verify the Academic Leadership Model of Special Education Center Teacher under the Northeast Bureau Special Education in academic year of 2015 The research samples consisted of 214 teachers in the Northeast Bureau Special Education in academic year of 2015. They were selected by using multi stage random sampling. Questionnaire was used to collect the data Frequency Percentage, mean, and standard deviation were used for data analysis.

            The research findings were:

                 1. The Academic Leadership Model of Special Education Center Teacher under the Northeast Bureau Special Education consisted of 6 aspects; 1) The environment al management at the school, 2) academical oriented, 3) the curriculum program, 4) high potential leadership 5) the teaching and learning in schools and 6) the measurement and evaluation, of The Academic Leadership Model of Special Education Center Teacher under the Northeast Bureau Special Education consisted of 5 aspects; 1) defining the mission, 2) management of curriculum and instruction,
3) supervision of teaching, 4) Monitoring the development of students and 5) promotion of academic atmosphere.           

                 2. The solution to verify the academic Leadership Model of Special Education Center Teacher under the Northeast Bureau Special Education was suitable at the high level (\bar{x} = 4.13, S.D. 0.47)


Article Details

Section
บทความวิจัย