วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นวารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นวารสารราย 3 เดือน ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกปีละ 4 เล่ม ได้แก่

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

Vol 15 No 71 (2018): ตุลาคม - ธันวาคม 2561

ตุลาคม - ธันวาคม 2561

Published: 2019-02-11

Supply chain management to enhance the efficiency sustainable dairy cows production in Sakon Nakhon Province

หาญชัย อัมภาผล, ภรภัทร ไชยสมบัติ, เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี, นราวุธ ระพันธ์คำ, ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์, เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา

210 - 215

View All Issues


tcilogo_122

google_scholar_logo_122_01