Published: 2013-09-12

การวิเคราะห์กราฟแสงของระบบดาวคู่ AP AUR

วันธนา ศิลปะวิลาวัณย์, รณกฤต รัตนมาลา

23-28

การเล่นสะบ้าของชุมชนมอญ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผจงวาด พูลแก้ว, จิตรา วีรบุรีนนท์, สุดจิต เจนนพกาญจน์

223-230

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

สุกัญญา ทองทัน, อนุกูล จินตรักษ์, สุคนธ์ แพ่งศรีสาร

267-274