Vol 9, No 44 (2012)

กันยายน - ตุลาคม 2555

Table of Contents

บทความวิจัย

การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร pdf
อารมณ์ จินดาพันธ์ 1-8
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการนำโครงการจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปปฏิบัติสู่ผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร pdf
เมตต์ เมตต์การุณ์จิต 9-22
การวิเคราะห์กราฟแสงของระบบดาวคู่ AP AUR pdf
วันธนา ศิลปะวิลาวัณย์, รณกฤต รัตนมาลา 23-28
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนโชคชัยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 pdf
บังอร นิลกิจ, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ 29-40
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสยามกลการ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร pdf
ปนัดดา งามสมบัติ, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ธวัชชัย ไพไหล 41-52
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ การโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 pdf
ผราวุธ แสนโสม, ชนินทร์ วะสีนนท์, ธวัชชัย ไพใหล 53-64
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยสะหวันบริหารธุรกิจแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
ไพทูน ไชยะคม, วัฒนา สุวรรณไตรย์, สุรัตน์ ดวงชาทม 65-74
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาบ้านโพนสะหว่างเหนือ เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
หลิงทอง แสงตาวัน, เพลินพิศ ธรรมรัตน์ 75-84
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามารยาทของนักศึกษา วิทยาลัยสะหวันบริหารธุรกิจ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว pdf
สีปะเสิด แก้วบัวบาน, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ 85-94
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการ บริหารจัดการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาสะโน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร pdf
สุมาลี คนไว, ไชยา ภาวะบุตร, ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 95-104
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 pdf
วัชราภรณ์ แก้วคำสอน, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ภิญโญ ทองเหลา 105-114
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ป้ญหาการหนีเรียนของนักเรียน โรงเรียนแวงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 pdf
พัชรินทร์ ดอกคำ, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ภิญโญ ทองเหลา 115-124
สภาพและปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 pdf
พัทธานันทิ์อร ยนต์ชัย, สายันต์ บุญใบ, ธวัชชัย ไพใหล 125-136
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์และเจตคติต่อวิชาเคมี โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การคำนวณที่เน้นเทคนิคแฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วยร่วมกับบันทึกการเรียนรู้ แบบโต้ตอบสองทาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 pdf
ประเสริฐ พูลผล, อมรา เขียวรักษา 137-144
พฤติกรรมการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครพนม pdf
ประภัสสร ปานเพชร, จิตติ กิตติเลิศไพศาล 145-154
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร pdf
ชวน จันทร์เทาว์, หาญชัญ อัมภาผล, ปรีชา ธรรมวินทร 155-164
สภาพปัญหาการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร pdf
ศิริพล คูณหอม, อรวรรณ นิ่มตลุง 165-172
ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร pdf
เสริมศรี แสนอินทะ, โสภัชย์ วรวิวัฒน์, อรทัย พันธ์สวรรค์ 173-182
ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม pdf
พัชราพร สมตน, พนมพร จินดาสมุทร์, อังคณา เทียนกล่ำ 183-188
การใช้โปรแกรมฟื้นฟูสภาพที่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ pdf
ภูวนันท์ สุวรรณไตรย์, พนมพร จินดาสมุทร์, สำราญ กำจัดภัย 189-198
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสืบพันธุและการ เจริญเติบโตของสัตว์ การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นกับการจัดการรียนรู้แบบ 4 MAT pdf
กาญจนา ศรีโสภา, กันยารัตน์ สอนสุภาพ, จุฑาพร แสงประจักษ์ 199-212
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธาตุแทรนซิซัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ชั้น และแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD pdf
สุกันญา สงเคราะห์, กันยารัตน์ สอนสุภาพ, จุฑาพร แสงประจักษ์ 213-222
การเล่นสะบ้าของชุมชนมอญ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ pdf
ผจงวาด พูลแก้ว, จิตรา วีรบุรีนนท์, สุดจิต เจนนพกาญจน์ 223-230
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกโดยใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 pdf
สมบัติ แช่มชื่น, อนุกูล จินตรักษ์, สุคนธ์ แพ่งศรีสาร 231-238
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 pdf
ฟาริดา รักสุจริต, อนุกูล จินตรักษ์, สุคนธ์ แพ่งศรีสาร 239-250
การพัฒนาความสามารถในการพูด โดยใช้หนังสือภาพแบบมีความหมายของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 pdf
กันหา มาศมหันต์, อนุกูล จินตรักษ์, สุคนธ์ แพ่งศรีสาร 251-258
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 pdf
ผดุง ทองทัน, อนุกูล จินตรักษ์, สุคนธ์ แพ่งศรีงาม 259-266
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 pdf
สุกัญญา ทองทัน, อนุกูล จินตรักษ์, สุคนธ์ แพ่งศรีสาร 267-274