Vol 10, No 45 (2012)

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555

Table of Contents

บทความวิชาการ

สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ pdf
อภิวัฒน์ ปานทอง 1-10

บทความวิจัย

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม pdf
จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 11-20
ผลการจัดกิจกรรมบริหารสมองร่วมกับการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีผลต่อความพึงพอใจ พฤติกรรมความร่วมมือและการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย pdf
ศิริพร รังหอม, สุจิตรา แบบประเสริฐ 21-28
ผลการใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับเทคนิค CIRC ที่ส่งผลต่อความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 pdf
สดใส ชุมปัญญา, มารศรี กลางประพันธ์ 29-38
ผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 pdf
สมนึก อ่อนแสง, สุจิตรา แบบประเสริฐ 39-48
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ กับโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 pdf
สุดารัตน์ ไตรยวงค์, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, มารศรี กลางประพันธ์ 49-58
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามวัฏจักร 4 MAT ร่วมกับผังกราฟิกในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียน สะกดคำ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลำนํ้าทวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 pdf
อรัญญา ขอลาศรี, มารศรี กลางประพันธ์, กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ 59-72
สภาพปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มัธยมศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
จำลอง โคตรพัฒน์, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, สายันต์ บุญใบ 73-80
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนบ้านจาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 pdf
ธนบัตร พละชัย, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ธวัชชัย ไพใหล 81-94
การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร pdf
พีรดา บรรพจันทร์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ 95-106
การพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 pdf
สถาพร นนทะสี, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, เบญจวรรณ รอดแก้ว 107-118
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร pdf
ถวิล พงษ์อินทร์ธรรม, สุเทพ การุณย์ลัญจกร 119-128
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เมืองไกสอนพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
พูพะสอนชัย เพชรสีนอราช, พนมพร จินดาสมุทร, สำราญ กำจัดภัย 129-138
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร pdf
มณีประภา ผิวเงิน, โสภัชย์ วรวิวัฒน์ 139-148
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม โครงการประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย pdf
มนตรี นุ่มนาม, ปิยากร หวังมหาพร, ไชยา ยิ้มวิไล 149-156
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของประชาชนอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด pdf
มานิตย์ สงวนรัตน์, สมใจ ภูมิพันธุ์, สุนันทา วีรกุลเทวัญ 157-172
การปรับสภาพผักตบชวาและจอกด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับด่าง และกระบวนการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เพื่อการผลิตนํ้าตาลรีดิวซ์ pdf
เวสารัช สุนทรชัยบรูณ์, รัชพล พะวงศ์รัตน์ 173-184
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี การคิดวิเคราะห์ และการคิดแก้ป้ญหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ชั้น และการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 pdf
สุนีรัตน์ สอนบาล, กันยารัตน์ สอนสุภาพ, จุฑาพร แสงประจักษ์ 185-194
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA กับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E pdf
หนูทิศ ทวีลาภ, กันยารัตน์ สอนสุภาพ, อนุสรณ์ แสงประจักษ์ 195-202
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติการคิด แก้ป้ญหาและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ชั้น (7E) และการจัดกรรมการเรียนรู้โดยใช้ป้ญหาเป็นฐาน (PBL) pdf
นิภาวรรณ ทะแพงพันธ์, กันยารัตน์ สอนสุภาพ, จุฑาพร แสงประจักษ์ 203-210