Vol 10, No 46 (2013)

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556

Table of Contents

หน้าปก

ปก pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
 

บทความวิจัย

สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาตามการพัฒนาไอซีที pdf
จักรีรัตน์ แสงวารี 1-12
การพัฒนาจิตสาธารณะสำหรับเยาวชนไทย pdf
ดุษฎี มัชฌิมาภิโร 13-24
ครูธุรกิจศึกษากับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา pdf
วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์ 25-40
การพัฒนาสมรรถภาพครูในการสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูในสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน จ.นครปฐม pdf
จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 41-50
ผลของสมุนไพรต่อการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชัน pdf
อโนดาษ์ รัชเวทย์ 51-60
การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม pdf
ปัณรสี เอี่ยมสะอาด, อำนวย สะอิ้งทอง, ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ 61-70
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของบุคลากร สำนักการศึกษา สังกัดเทศบาลนครสกลนคร pdf
อโณทัย ทัศคร, ไชยา ภาวะบุตร, สุรัตน์ ดวงชาทม 71-84
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 pdf
สุธิชล พ่อครวงค์, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ 85-98
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร pdf
สุดใจ พรหมเสนา, ไชยา ภาวะบุตร 99-110
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมอันประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโพธิแสนวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 pdf
สังวาลย์ สิทธิวงค์, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ฤทัยทรัพย์ ดอกคา 111-120
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 pdf
ศุภวิชญ์ จันสุตะ, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ภิญโญ ทองเหลา 121-132
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 pdf
ศิริพร เอกสะพัง, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, วาทินี อุดมกัน 133-142
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนบ้านกุดสะกอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 pdf
วาสนา บัวศรี, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ธวัชชัย ไพใหล 143-152
ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เน้นกระบวนการแก้ป้ญหา ตามหลักอริยสัจ 4 ที่มีต่อเจตคติต่อการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 pdf
วราภรณ์ เขตโสภา, มารศรี กลางประพันธ์, หาญชัย อัมภาผล 153-162
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านงานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 pdf
ชัยศักดิ์ แสงวงศ์, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ธวัชชัย ไพใหล 163-174
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ป้ญหาด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนกุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 pdf
รุ่งนภา แก้วปัญญา, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ 175-188
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคาร สถานที่ของโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 pdf
ธีรพงศ์ แสนยศ, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, เยาวลักษณ์ สุตะโคตร 189-200
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความมีจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านโมน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 pdf
เนตรนภิส แพงพา, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ภิญโญ ทองเหลา 201-212
ผลของการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือบูรณาการกับแผนผังความคิดที่มีต่อความพึงพอใจความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 pdf
มะราตรี พันธุ์สีเลา, มารศรี กลางประพันธ์, สุจิตรา แบบประเสริฐ 213-220
ผลการใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เรื่อง พันธะเคมีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 pdf
รุ้งอรุณ โยธาวรมนตรี, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ 221-234
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ที่มืต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์และความพึงพอใจต่อการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม pdf
วิวรรัตน์ สีมา, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, มารศรี กลางประพันธ์ 235-246
ผลการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาร่วมกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องหลักธรรมของศาสนา pdf
อรุณี ศรีพั้ว, มารศรี กลางประพันธ์, ธวัชชัย ไพใหล 247-258
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 pdf
ณัฐนันทน์ สำราญสุข, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, สุจิตรา แบบประเสริฐ 259-270
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร pdf
ศรินธร จันทิ, จิตติ กิตติเลิศไพศาล, อรทัย พันธุ์สวรรค์ 271-278
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของฝ่ายสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสกลนคร pdf
เกียรติศักดิ์ หมั่นสร้าง, โสภัชย์ วรวิวัฒน์ 279-286
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การบวก การลบและการคูณทศนิยมโดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 pdf
จินตนา เจริญชัย, ประสิทธิ์ กองสาสนะ, สุคนธ์ แพ่งศรีสาร 287-294
การพัฒนาการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Fun with Words โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ชุมชนบ้านกุดไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 pdf
ชวาลา ศรีวงษา, ประสิทธิ์ กองสาสนะ, สุคนธ์ แพ่งศรีสาร 295-302
พัฒนาการใช้ภาษาสื่อสารด้านฟังและการพูด โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 pdf
สมพร สีแดงเดช, กัณฐ์ภานุ ธัชธนเมธาพงษ์, สุคนธ์ แพ่งศรีสาร 303-316
การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง การเขียนภาพ 2 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2007 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์กับการเรียนการสอนตามคู่มือครู pdf
จิรวัฒน์ ตั้งเกษมสุข, เผชิญ กิจระการ, สุรเชต น้อยฤทธิ์ 317-328
การเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วย บทเรียนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับการเรียนตามคู่มือครู วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคโนโลยีน่ารู้ pdf
ธารารัตน์ ไชยแสง, เผชิญ กิจระการ, สุรเชต น้อยฤทธิ์ 329-338
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์กับการเรียนตามคู่มือครู pdf
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ, เผชิญ กิจระการ, สุรเชต น้อยฤทธิ์ 339-346