Vol 10, No 47 (2013)

มีนาคม - เมษายน 2556

Table of Contents

หน้าปก

ปก pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
 

สารบัญ

สารบัญ
 
สารบัญ pdf
 

บทความวิจัย

วัฒนธรรมการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะในยุคไซเบอร์สเปซ pdf
จักรีรัตน์ แสงวารี 1-8
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยครูกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม pdf
Le Duc Quang 9-18
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวินัยนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 pdf
จักรกรี งามสมบัติ 19-30
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสะพานมิตรภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร pdf
นพมาศ บุพศิริ 31-40
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 pdf
นัทธมน ทวีกิตติเกษม 41-50
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านคำแหว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 pdf
ธัญลักษณ์ ศรีสร้อย 51-62
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำแหว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 pdf
ไชยา ศรีสร้อย 63-74
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 pdf
บรรลุ ชาไชย 75-86
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดบริการงานแนะแนว โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 pdf
วารุณี ปารีพันธ์ 87-98
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร pdf
พุทธวรรณ รุ่งโรจน์ 99-112
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร pdf
วนิดา ดาวรัมย์ 113-124
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนเย็นสยามวิทยา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 pdf
วุฒิพงศ์ ศรีลำพัง 125-136
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในกองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร pdf
สมฤดี รัตนอัครวินท์ 137-150
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของพนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร pdf
แสงจันทร์ ใกล้ฝน 151-160
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทักษะการเขียนลายไทยพื้นฐานและความพึงพอใจต่อวิชาศิลปะไทย จากการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทย พื้นฐานร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 pdf
กิมยานนท์ วังคะฮาต 161-168
สภาพปัญหาการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร pdf
วาสนา สง่าเนตร 169-178
การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนผสมผสานกับการเรียนปกติที่มีต่อความสามามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน pdf
เขต ดอนประจำ 179-190
การพัฒนาการอ่านและการเขียน เรื่องช้างน้อยน่ารัก โดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 pdf
ปนัดดา รังคะราษฎร์ 191-200
การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนผสมผสานกับการเรียนปกติที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้ง และการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีเพศต่างกัน pdf
พรพรรณ พลเยี่ยม 201-210
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยเน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 pdf
อรอนงค์ สาขามุละ 211-220
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสัญญาผูกพันและการออกแบบย้อนกลับ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา pdf
ละดา ดอนหงษา 221-228

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา pdf
  229