Vol 10, No 48 (2013)

พฤษภาคม - มิถุนายน 2556

Table of Contents

หน้าปก

ปก pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
 

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

บทความวิชาการ

การบริหารงานละครวิทยุกระจายเสียงสู่ยุคดิจิตอล pdf
จักรีรัตน์ แสงวารี 185-194
การบริหารงาน – บริหารเวลา pdf
อารมณ์ จินดาพันธ์ 195-198

บทความวิจัย

สมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2554 pdf
อภิวัฒน์ ปานทอง 1-6
การบูรณาการบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านกลาง ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ pdf
สุภัทรษร ทวีจันทร์ 7-16
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดจาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 pdf
ณัฐวุฒิ บุรีแสง 14-26
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านกุดแห่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต 2 pdf
นคร สุรพิน 27-38
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานการบริหาร ทั่วไป โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 pdf
นงนุช แก้ววิเศษ 39-52
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนแวงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 pdf
นันทกาญจน์ จันสุตะ 53-62
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและลักษณะทางกายภาพตาม แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดวัดทุ่ง อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร pdf
สุรีรัตน์ เพริศแก้ว 63-72
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสถาน ศึกษาเอกชน ในจังหวัดสกลนคร pdf
ฑิฆัมพร ศิริจันทพันธ์ 73-82
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการใช้ระบบการวัดและ ประเมินผลของโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 pdf
ฤดีวรรณ ชัยเสนา 83-92
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและ การใช้สื่อการเรียนรู้ในวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
บัวผัน สีหาจัก 93-102
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตบทเรียน ออนไลน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 pdf
อุทัยวุฒิ ศรีจันทร์ 103-108
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 pdf
ประสาน สุคำภา 109-116
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
สมพาน สิมมาวง 117-124
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลตำบล อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร pdf
อมรรัตน์ งามจิตร 125-132
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 pdf
ภูวดล ถวิลคำ 133-142
การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นผู้นำ ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา pdf
สุเทพ แก่งสันเทียะ 143-152
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจประเทศไทย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 pdf
ธารสุธา กุศลเฉลิมวิทย์ 153-160
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง พหุนาม โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 pdf
นิตยา ยี่สารพัฒน์ 161-168
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง โดยใช้ชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 pdf
รุ่งนภา พรหมภักดี 169-176
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 pdf
มาลินี คำชมพู 177-184

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา pdf
  199