Vol 10, No 50 (2013)

กันยายน - ตุลาคม 2556

Table of Contents

หน้าปก

ปก pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
 

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

บทความวิจัย

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร pdf
กรรณิการ์ มณฑา 1-8
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานการเงินและบัญชี เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการในสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร pdf
ทัศนาภรณ จิรารักษ์ 9-18
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานตามนโยบายกรมการค้าภายในของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร pdf
รัตนสุดา จิรารักษ์ 19-26
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง pdf
สุรพิน ขาวขันธ์ 27-34
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร pdf
สมปอง ข่วงทิพย์ 35-46
การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และความต้องการเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร pdf
ไพรัตน์ ทัศคร 47-58
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนแวงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 pdf
นันทกาญจน์ จันสุตะ 59-70
สภาพ และปัญหาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ บ้านโพนยางคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร pdf
พิชานันท์ ปิระนันท์ 71-78
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบที่เน้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 pdf
วิโรจน์ นามโส 79-86
แนวทางการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 pdf
กนกพร จีนมหันต์ 87-94
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครปฐม pdf
ปณิชา แดงอุบล 95-112
การบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรโดยใช้ไข่น้ำเพื่อเป็นอาหารเสริมเลี้ยงสัตว์ pdf
บุญทิวา ชาติชำนิ 113-122
การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
นิศาชล วุฒิสาร 123-132
การจัดทำแผนพัฒนาสามปีที่สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร pdf
เกษม คนไว 133-140

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา pdf
  141