Vol 10, No 51 (2013)

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2556

Table of Contents

หน้าปก

ปก pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
 

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

บทความวิจัย

การบูรณาการการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมในรายวิชาการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ pdf
คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล 1-8
การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากอ้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน pdf
กันต์ อินทุวงศ์ 9-16
การพัฒนาครูด้านการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ศูนย์เครือข่าย การศึกษาที่ 19 อำเภอสว่างแดนดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ pdf
ธิดารัตน์ ถาบุตร 17-28
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำสำหรับการปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลใน จังหวัดสกลนคร pdf
ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ 29-42
การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 pdf
รจนพร คูณผล 43-52
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย pdf
นิทรา ช่อสูงเนิน 53-66
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้โดยการผสมผสานกลวิธีเมตตาคอกนิชันและรูปแบบซินเนคติกส์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนภาษาไทย เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา pdf
ปรารถนา บุตรอุดม 67-78
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 pdf
วราทิพย์ หมื่นยุทธ 79-88
การพัฒนาวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง จำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 pdf
ชนิดา ทวีศรี 89-96
การศึกษาผลของคู่มือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ร่วมกับการฝึกคิดแบโยนิโสมนสิการที่มีต่อความพึงพอใจ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 pdf
ภาวนา แง่มสุราช 97-104
ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นหลักร่วมกับหลักอริยสัจ 4 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 pdf
โสภิดา ศรีโพธิ์ชัย 105-114

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา pdf
  115