Vol 11, No 53 (2014)

เมษายน - มิถุนายน 2557

Table of Contents

หน้าปก

ปก pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
 

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

บทความวิชาการ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน : หลักการและแนวคิด ในการจัดทำเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของไทย pdf
สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ 1-8

บทความวิจัย

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ครูของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาเอกชน pdf
อารมณ์ จินดาพันธ์ 9-14
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนของกระบวนเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และการสื่อสารศัพท์ภาษาอังกฤษทางบัญชี pdf
สุภัทรษร ทวีจันทร์ 15-28
การพัฒนาฐานเรียนรู้ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร pdf
วีรธิดา วงศ์มหาชัย 29-36
การพัฒนาการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีศึกษา : งานคลังวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร pdf
สุวรรณมาลี พิมพ์ครซ้าย 37-44
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยตนเองในระดับครัวเรือน กรณีศึกษา : ครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร pdf
อัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 45-52
การใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 pdf
วีระศักดิ์ สุวรรณไตร 53-64
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร pdf
อัษฎา ผาใต้ 65-72
การเสริมสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
ดวงจิตร หัตถนิรันดร์ 73-80
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ pdf
สุรศักดิ์ เกษงาม 81-88
แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
ประสิทธิ์ เวียงสงค์ 89-96
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช pdf
พุมรินทร์ ไฝชู 97-106
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช pdf
ปรียา อนุโต 107-114
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาเทศบาล ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
วิลาวัณย์ นาไชยดี 115-124
แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
นงค์ลักษณ์ ตั้งปรัชญากูล 125-132
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผล ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 pdf
พรวิภา สุขศรีเมือง 133-142
การจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 pdf
วราภรณ์ เดโชเม็ง 143-150
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะ การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 pdf
ภาวินี นิลดำอ่อ 151-162
ยุทธ์การสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
อัญญารัตน์ ไสยจรัญ 163-172
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา pdf
ปิยพจน์ ตุลาชม 173-178
แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ในเขตพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว pdf
กานต์มณี ไวยครุฑ 179-186
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 pdf
บุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล 187-196
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช pdf
ปิยนาถ ราชแป้น 197-204

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา pdf
  205