Vol 11, No 54 (2014)

กรกฏาคม - กันยายน 2557

Table of Contents

หน้าปก

ปก pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
 

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

บทความวิจัย

การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน pdf
อารมณ์ จินดาพันธ์ 1-6
อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบแปรสภาพ ความสามารถของบุคลากร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา pdf
วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ 7-20
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้วัฏจักร การเรียนรู้แบบ 7E บนพื้นฐานการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และคู่มือ การจัดการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้แบบ สสวท. ที่ส่งผลต่อ ความรับผิดชอบ การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธ pdf
งอรุณ ถำวาปี 21-30
พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา pdf
สิริกร กลยนีย์ 31-42
การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกลวิธีสืบสอบร่วมกับการเรียน แบบร่วมมือด้วยเทคนิคSTADกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง pdf
เพลินนภา แสงสุวรรณ 43-50
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ pdf
เชิดพงศ์ ชาชุมวงศ์ 51-62
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึก pdf
มะลิวัลย์ พรหมโคตร 63-70
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ของบุคลากรแขนงทรัพยากรป่าไม้ แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
สมิง แสงพระจันทร์ 71-78
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินโครงการ ของบุคลากร แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงบลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว pdf
ลมเย็น ศรีสุวงค์ 79-88
ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจน กรณีศึกษา : บ้านท่งขามเมืองบัวละพา แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
แก้วละคร วรสาร 89-98
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับแรงจูงใจ ของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรกุดบาก จังหวัดสกลนคร pdf
วรเพชร โสมชัย 99-106
แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสกลนคร pdf
งามจิตร รัตนวงศ์ 107-114
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสกลนคร pdf
รัตนา ฉะโน 115-120
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้โดยเน้นเนื้อหาเป็นฐานและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี pdf
สายสมร ประสอนไชย 121-130
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย pdf
สุชาดา นิลผาย 131-140
การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการซิกซ์ซิกม่าวิเคราะห์การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยหลอมรวม : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม pdf
อนุชาวดี ไชยทองศรี 141-154
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพ ภายในกับผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 pdf
แจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง 155-164
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด pdf
ดวงตะวัน คุนาเลา 165-172
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนใน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 pdf
เสนาะ กุลสท้าน 173-180
การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน pdf
วีระศักดิ์ ลันสี 193-200
แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 pdf
สุนันทา หาผลดี 201-212

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา pdf
  213