Vol 11, No 55 (2014)

ตุลาคม - ธันวาคม 2557

Table of Contents

หน้าปก

หน้าปก pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
 

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

บทความวิจัย

การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนแบบอริยสัจสี่ที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 pdf
พรพรรณ ศรีประสงค์ 1-10
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ พฤติกรรมความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยคู่มือการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการและการใช้กรอบมโนทัศน์ pdf
โยธกา ปาละนันท์ 11-20
การพัฒนาการบริหารจัดการของกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร pdf
เพียงใจ เพียรดำ 21-28
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากชุดการสอนเมโลเดียน ระดับปฐมวัยโดยใช้ภาพสัตว์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา pdf
กฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ 29-34
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 pdf
จิตติพร จิตตรี 35-44
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี pdf
ธรณิศ เทพแพงตา 45-56
การพัฒนาสื่อรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคสตอปโมชันแบบพิกซิลเลชัน pdf
ธวัชชัย สมใจ 57-68
วาทกรรม ความขาว : อัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาว ในวัฒนธรรมสมัยนิยม pdf
วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน 69-78
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหญ้า บ้านกล้วย เมืองปากซัน แขวงบลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
วรวิไล สมบัติมูลวงค์ 79-86
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบ้านตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาบ้านโนนสมบูน เมืองบลิคัน แขวงบลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
ทองสา สีสมบัติ 87-96
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลุ่มแม่น้ำเอา บ้านนาดี เมืองเวียงทอง แขวงบลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
คำประเสิด แก้วมณี 97-106
การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 pdf
แจ่มจันทร์ พลศรีดา 107-118
การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค 4 MAT ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 pdf
วิภา วงศ์อามาตย์ 119-128
ผลการใช้ชุดการสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23 pdf
ณรงค์ โคตรศรี 129-140
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่เกี่ยวกับเพศศึกษารายวิชาสุขศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม บูรณาการกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา และวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาเจตคติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียน pdf
นงเยาว์ พรมวัง 141-152

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
  153