Vol 12, No 56 (2015)

มกราคม - มีนาคม 2558

Table of Contents

หน้าปก

หน้าปก pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
 

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

บทความวิจัย

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา pdf
สมบูรณ์ วัฒนะ 1-10
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของผู้สอนโรงเรียนนอกระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน pdf
อารมณ์ จินดาพันธ์ 11-18
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของบุคลากร สังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะไฟ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร pdf
ศรีสมบัติ อภิวัฒน์ชัชวาลย์ 19-28
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
กิรอัชฌา แถมสมดี 29-40
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามขั้นตอน ของโพลยาร่วมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปา pdf
พรสวรรค์ ปัญญาบัณฑิตกุล 41-50
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 pdf
รัตติยา จันทาคีรี 51-62
การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การเรียนแบบร่วมมือ และการใช้ผังกราฟิก ที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือ การคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 pdf
พรทิพย์ อาจวิชัย 63-74
การพัฒนาคู่มือจัดการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ ร่วมกับการทำสมาธิ ที่มีต่อความอดทน การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 pdf
สุภาภรณ์ น้อยทรงค์ 75-84
การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 pdf
ชวิน พงษ์มา 85-94
ฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสาระที่ 1–4 ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 pdf
อิศราภรณ์ ชูมาศ 95-104
ฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสาระที่ 5-8 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 pdf
สุภาภรณ์ สิ้นภัย 105-114
พฤติกรรมการซื้ออาหารของประชาชนในระดับครัวเรือน ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น pdf
รพีพัฒน์ นาคีภัย 115-124
วรรณกรรมใบเซียมซีไทยและลาว pdf
ต่อศักดิ์ เกษมสุข 125-134
รูปแบบการบริหารแบบฐานโรงเรียนในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน pdf
ปรัชญา มั่นทน 135-148
รูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชนในการนำ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน pdf
พลพักษ์ คนหาญ 149-164
การแข่งขันนาฏศิลป์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน pdf
อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธิ์ 165-180
การเปลี่ยนแปลงของฟ้อนผู้ไทยในการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม pdf
อุษณีษ์ พ่อบุตรดี 181-196
การประเมินโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี pdf
สุธน แท่นทรัพย์ 197-208

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
  209