Vol 12, No 58 (2015)

กรกฏาคม - กันยายน 2558

Table of Contents

หน้าปก

หน้าปก pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ Untitled pdf
 

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

บทความวิชาการ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instrument) pdf
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 13-24

บทความวิจัย

ผู้บริหารกับการพัฒนาตนด้วยการรู้จักตนเองและตระหนักในความมีคุณค่าแห่งตน pdf
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น 1-12
ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ pdf
สุปัญญดา สุนทรนนธ์ 25-36
ความต้องการการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนครปฐม pdf
อำนวย สอิ้งทอง 37-44
การพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบ SSCS ร่วมกับ อริยสัจ 4 เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ทักษะการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 pdf
เกศสรินทร์ ใจศิริ 45-54
การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 pdf
พิชญาภา อินธิแสง 55-66
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนโดยวิธีสอนแบบ โครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 pdf
นภาพันธ์ ศรีชัย 67-78
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการทฤษฎีการสร้างความรู้และทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 pdf
รสริน อะปะหัง 79-92
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ที่ใช้สมองเป็นฐานโดยบูรณาการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น pdf
จำเนียร โพสาวัง 93-110
ผลการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยกลวิธีเมตาคอกนิชันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 pdf
พรชนก บุญจันทร์ 111-118
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ยีนและโครโมโซม ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป และแบบสืบเสาะหาความรู้ pdf
นิชา สีพรมทอง 119-126
การศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ภาวะโลกร้อน pdf
ปรัชญกุล ตุลาชม 127-136
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้าอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด pdf
จุฬาลักษณ์ บุปผาวาส 137-146
ผลการใช้วิธีสอนแบบแก้ปัญหาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาเรื่องหลักคำสอนในคริสตจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี pdf
จณากาญจ์ มั่งทิม 147-154
ผลการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ pdf
วนารัตน์ ราชอาจ 155-162
การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์บูรณาการตามแนวคิดไฮสโคปและโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย pdf
ชณิกานต์ ศรีกำพล 163-174
การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 pdf
สุกัญญา วีระจันทร์ 175-184
การวิจัยและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาในชุมชน รอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร pdf
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ 185-194

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  195