Vol 13, No 60 (2016)

มกราคม - มีนาคม 2559

Table of Contents

หน้าปก

หน้าปก วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
 

สารบัญ

สารบัญ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
 

บทความวิจัย

ประวัติศาสตร์ชาวไทยไทยโส้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร pdf
ธวัชชัย ไพใหล 1-16
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค TAI บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ pdf
ทัศณีย์ ตองตาสี 17-28
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง รายวิชาอาหารพื้นเมืองอีสาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 pdf
ประภาพรรณ สุนันธรรม 29-38
การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบพบกลุ่มบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความมีวินัยในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย pdf
กันตภณ นฤวัตปกรณ์ 39-46
รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 pdf
กมลพรรณ เภาโพธิ์ 47-52
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 pdf
ประภาพร ภาคี 53-64
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ เพื่อสนับสนุนประสิทธิผลการดำเนินงานในสถาบันการเงินเฉพาะกิจ: กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) pdf
มโนชัย สุดจิตร 65-74
ความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 pdf
บังอร สุนทรพงศ์ 75-86
แบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 pdf
นิรมล พันศรี 87-98
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำครูกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 pdf
วีระศักดิ์ ไชยดำ 99-110
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 pdf
สุรศักดิ์ วงศ์จำปา 111-118
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 pdf
ปิยะดา น้อยอามาตย์ 119-128
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาสถานศึกษากับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 pdf
ประยูลย์ นนทะคำจันทร์ 129-140
ปัจจัยสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด pdf
ธนภัทร วันทาพงษ์ 141-150
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับกระบวนการสอนแบบซินเน็คติกส์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 pdf
นิลาวรรณ สิงห์งาม 151-166
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 pdf
เยาวภา อาทิตย์ตั้ง 167-178
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผล สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 pdf
เพิ่มพูล ร่มศรี 179-190
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม pdf
สุริยา โพธิ์นอก 191-200
การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน pdf
ศรายุทธ รัตนปัญญา 201-212
การรับรู้คุณค่าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง pdf
อารุณี วงค์พุ่ม 213-224
ความคิดเห็นประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม pdf
ณัฏฐนันท์ นกพรหมพะเนา 225-236

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
  237