Vol 13, No 61 (2016)

เมษายน - มิถุนายน 2559

Table of Contents

หน้าปก

หน้าปก วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
 

สารบัญ

สารบัญ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
 

บทความวิจัย

ความเสมอภาคทางการศึกษาในสังคมไทย : ประเด็นปัญหาและทางออกจากการสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยความเท่าเทียมด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สกว. ฝ่ายชุมชนและสังคม pdf
รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ 1-10
การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 pdf
ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ 11-20
การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา pdf
สามารถ อัยกร 21-30
ผลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 pdf
อภิวัฒน์ ปานทอง 31-38
คู่มือการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ตามแนวคิดการสอนทักษะชีวิต ร่วมกับหลักแนวคิดโยนิโสมนสิการ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 pdf
ณัฐพล วงศ์ประทุม 39-50
ผลของการใช้คู่มือการเรียนรู้โดยประยุกต์การสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา pdf
ปิยนุช พิมพ์รส 61-70
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 pdf
นฤมล จันทร์แดง 51-60
การพัฒนาชุดกิจกรรมวงจรการเรียนรู้แบบ 7E เน้นกระบวนการคิดเชิงอภิปัญญาร่วมกับเทคนิค STAD และชุดกิจกรรมวงจรการเรียนรู้แบบ 5E ที่มีต่อการคิดแก้ปัญหา จิตวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 pdf
พนัส ทองปาน 71-82
คุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
ชิษณุทัศน์ พิชยประภาพัฒน์ 83-92
การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
บุญเกื้อ ครุธคำ 93-104
แนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 pdf
กรกนก วันวัฒน์สันติกุล 105-112
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ตามแนวคิดของโนนากะและทาเกอูชิกับประสิทธิผลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 pdf
อมรทิพย์ ภักดี 113-124
การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี pdf
รัชนี ภูสุวรรณ์ 125-134
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในเขตภาคกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย pdf
จุฑาทิพย์ มหานาม 135-148
การเปรียบเทียบผลของการเต้นโคพเวอร์กับการเต้นแอโรบิกที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นหญิง pdf
สุรางค์รัตน์ วงษ์ป้อม 149-158
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโดยใช้การจัดการความรู้และการประเมินแบบเสริมพลัง สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน pdf
สมดี ศรีแก้ว 159-172
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานและการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น pdf
ชวิน พงษ์มา 173-186
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด pdf
วันวิสา สุทธิประภา 187-196
การพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงของสำนักงานจัดหางานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pdf
สุพรรษา เศษแสงศรี 197-208
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 pdf
อมรา ไชยดำ 209-224
สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 pdf
สุพจน์ นันทะเทศ 225-242
การวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยขององค์กรผ่านโปรแกรม pdf
ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 243-252

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
  253