Vol 13, No 62 (2016)

กรกฏาคม - กันยายน 2559

Table of Contents

หน้าปก

ปกวารสาร pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
 

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

บทความวิจัย

ผู้บริหารมืออาชีพกับการรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ pdf
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 1-10
การพัฒนาตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 pdf
ศักดินนท์ ภาคี 11-26
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 pdf
สุรชาติ กำลังฤทธิ์ 27-37
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 pdf
วิมลรัตน์ พลหาญ 38-50
สุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม pdf
พงษ์เทพ โรจน์วิรัตน์ 51-58
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
อัชราพร สังยวน 59-66
ปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร pdf
ศิริพร ไวแสน 67-74
การเปรียบเทียบมาตรการทางสังคมในการจัดการขยะของประชาชน ระหว่างเทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน และเทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร pdf
กุลประภา ศรีสอาด 75-82
ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างทีมงานและประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร pdf
วุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร 83-92
ปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร pdf
พัชรินทร์ ราชิวงค์ 93-104
ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร pdf
ธัญญารัตน์ สัพโส 105-116
การจัดบริการสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร pdf
วัชราภรณ์ การุญ 117-128
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร pdf
พิกุล คุณเชื่อง 129-138
บทบาทในการสร้างหมู่บ้านปลอดยาเสพติดของกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร pdf
จ่าเอกเกรียงศักดิ์ จอดนอก 139-150
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรคำตากล้า จังหวัดสกลนคร pdf
ร้อยตำรวจโทธนกฤต ยะวงษ์ศรี 151-162
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร pdf
อุษณี โกพลรัตน์ 163-172
การมีส่วนร่วมของประชาชนและผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร pdf
พิชญุตม์ งอยแพง คำธิมา 173-182
แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีน้ำมันในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร pdf
ยลดา ปากดี 183-190
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 pdf
ตุลภัทร บุญเติม 191-204
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรในเขตเมืองพัทยา pdf
จุฑารัตน์ กลิ่นประทุม 205-214

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
  215