Vol 13, No 63 (2016)

ตุลาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

หน้าปก

ปกวารสาร pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
 

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

บทความวิจัย

การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ pdf
ณิรดา เวชญาลักษณ์ 1-10
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย pdf
ดร.ประทีป สุธาทองไทย 11-22
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางกายและใจของพระสังฆาธิการวัยทองในเขตอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร pdf
พระอวยชัย ธมฺมวโร (จันทระภา) 23-36
ยุทธศาสตร์การจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในการป้องกันพื้นที่คุ้มครองป่าสงวนแห่งชาติหินหนามหน่อ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
สินนะสอน แสงจันทะวง 37-48
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 :กรณีกิจกรรมชุมนุม, กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี-ยุวกาชาด และกิจกรรมสภาเรียน pdf
ณะภา ลีพรม 49-58
การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 pdf
ลภัสรดา นาโควงค์ 59-68
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 pdf
ธีระพงษ์ มุ่งชู 69-76
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 pdf
ทัศนพรรณ จิรารักษ์ 77-84
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 pdf
อนุสรา บุตรเพ็ง 85-96
การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 pdf
ยุพิน อินธิแสง 97-106
การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 pdf
ประกอบ ตันมูล 107-118
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย: กรณีศึกษา บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม pdf
ศรีสุข ผาอินทร์ 119-132
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร pdf
ร้อยตำรวจเอกภูวนาถ เครือตาแก้ว 133-144
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร pdf
อภินทร์พร วงษ์รัตนะ 145-156
กระบวนการพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ pdf
ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน 157-168
การสื่อสารเพื่อสืบทอดภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร pdf
สุทราภรณ์ ตาลกุล 169-180
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม pdf
ณรงค์ ศาลา 181-192
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ และความคาดหวังของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 pdf
ชุมพร ภามนตรี 193-202
ปัจจัยเชื่อมโยงของความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการและความภักดีของลูกค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ pdf
พจนีย์ ปัญญาใจ 203-212
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 pdf
อรรถพร สุนทรพงศ์ 213-226
คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) pdf
วิรชาดา แสงชาติ 227-238
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร กรณีศึกษา : บริษัท กระดาษสติ๊กเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด pdf
เกศรินทร์ หงษ์ทอง 239-248

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
  249