Vol 14, No 64 (2017)

มกราคม - มีนาคม 2560

Table of Contents

หน้าปก

ปกวารสาร pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
 

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

บทความวิชาการ

กระบวนทัศน์การรื้อสร้างหลักสูตรในยุคหลังสมัยใหม่ pdf
ลดาวัลย์ มะลิไทย 1-8
สื่อยุคใหม่ : อาหารเสริมสำหรับเด็กปฐมวัย pdf
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักษ์ทรัพย์ แสนสำแดง 9-14
การวางแผนระยะยาวสำหรับพัฒนานักกีฬา pdf
อภิวัฒน์ ปานทอง 15-22
THE ABILITY OF THAI STUDENTS FROM DIFFERENT ENGLISH PROFICIENCIES IN RECOGNIZING ENGLISH FINAL CONSONANT SOUNDS pdf
Atthasit Ketkumbonk 23-30

บทความวิจัย

การประเมินโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวดี ยอดนา 31-42
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้วยการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) pdf
ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี 43-50
การพัฒนารูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 pdf
กิตติยา ผ่านเมือง 51-60
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมประสิทธิผลงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 pdf
สุกันยา กำลังฤทธิ์ 61-74
การเสริมสร้างความรู้ และความตระหนัก เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ป่าป้องกันแห่งชาติ น้ำเงียบ-น้ำมัง โดยใช้การอบรมด้วยเทคนิค AIC : กรณีศึกษา หมู่บ้านท่าเฮือ เมืองบลิคัน แขวงบลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
ปางคำ วิไลพรรณ 75-84
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับงานสารบรรณของโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร pdf
เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ 85-94
แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมสู่คนรุ่นใหม่ของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร pdf
อัจฉราพร งิ้วสุภา 95-102
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคุ้มครองในการอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติหินหนามหน่อ : กรณีศึกษากลุ่มบ้านดุ เมืองบัวละพาแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
คำแสง แสงทองนะริน 103-112
ยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับงานบริการ ของพนักงานขายและหัวหน้าร้าน : กรณีศึกษา ร้านมิสเตอร์โดนัท โซน 14 pdf
ธีรพงษ์ แสนเจียม 113-122
ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าป้องกัน : กรณีศึกษา บ้านกะบุด-เชียงแหวน เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
บุญทะวี หวั่นนะบัวทอง 123-132
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม pdf
บพิธ นาโควงค์ 133-140
ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร pdf
ธิดารัตน์ พัฒนโพธิ์ 141-148
ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อบุคคล กรณีศึกษา: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน หน่วยบริหารคุณภาพสินทรัพย์ พัทยากลาง pdf
ชลธิชา สุวรรณพิทักษ์ 149-160
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรสถานีสร้างสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ pdf
คณาวุฒิ มั่นอยู่ 161-168
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ การบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ ของเมต้าคอกนิชันและแนวคิดแบบเปิด เพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครูคณิตศาสตร์ ภาควิชาสร้างครูวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณะศึกษาศาสตร์ pdf
บุญชู ชัยสอน 169-184
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 pdf
พนมพร วันทาพงษ์ 185-196
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 pdf
พิศมัย ลาภมาก 197-206
การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการสอนอ่านด้วยการชี้นำการคิดแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ pdf
พรรณิกา ลูกรัก 207-216
การวัดระดับอำนาจเหนือตลาดการส่งออกข้าวนึ่งไทย pdf
ณัฐพงศ์ คชเขื่อน 217-226
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 pdf
ปิยภัทร พลับพลา 229-238
อุดมการณ์ทางการเมืองของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในจังหวัดสกลนคร ระหว่าง พ.ศ. 2480 – 2509 pdf
อนิรุทธิ์ เพียเทพ 239-250
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา pdf
ดร.อารมณ์ จินดาพันธ์ 251-256

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา pdf
  257