Vol 14, No 65 (2017)

เมษายน - มิถุนายน 2560

Table of Contents

หน้าปก

ปกวารสาร pdf
  243-252

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
 

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

บทความวิชาการ

บายศรีความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไป pdf
สมศักดิ์ ศิริขันธ์ 1-12
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการประชาชน : กระบวนการเคลื่อนไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี pdf
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ 13-18
ห้องเรียนกลับด้านกับการคิดวิเคราะห์ pdf
วสันต์ ศรีหิรัญ 19-28

บทความวิจัย

ข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม pdf
ดร.ศุภกร ศรเพชร 29-38
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาตินากาย-น้ำเทิน: กรณีศึกษา บ้านโพนสะอาดเมืองคำเกิด แขวงบลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
คุดสะหวาด พลสีลา 39-50
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพัฒนางาน ประจำสู่งานวิจัย : กรณีศึกษาแขนงข้อมูลข่าวสารทรัพยากรธรรมชาติ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
พันทะนาม ลัดสะจัก 51-62
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมใน การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ : กรณีศึกษาบ้านนากาง เมืองคูนคำ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
อุไรพร ตุนาลม 63-72
การศึกษาผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำที่เป็นผลมาจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
อนุสรณ์ พันธุ์มเหศักดิ์ 73-82
การพัฒนากิจกรรมสำหรับเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ หินหนามหน่อ: กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมบ้านดุ เมืองบัวละพา แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
สันติสุข พรหมแสง 83-94
การเสริมสร้างความรู้ และความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้แก่เยาวชน โดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน บ้าน และวัด: กรณีศึกษา เยาวชนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เมืองบอลิคัน แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
สุลิยา มมวงศ์ 95-106
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการป่าผลิตแบบมีส่วนร่วมของพหุภาคี : กรณีศึกษาบ้านนาผาแก้ว เมืองมะหาไช แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
สมพร พิศทะยาพอน 107-118
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 pdf
วิลัยววรณ ปู่ธิรัตน์ 119-130
การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pdf
ฐากูร แสนภูวา 131-142
ปัญหาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรมของ สถาบันอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดสกลนคร pdf
ราชัญ เสนาช่วย 143-152
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดสกลนคร pdf
นรินธรณ์ กัลยาวงศ์ 153-162
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป pdf
อัมพิกา จงเจริญสุข 163-172
การพัฒนารูปแบบการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของภาครัฐ ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย pdf
สุดท้าย ชัยจันทึก 173-192
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานระดับประถมศึกษา pdf
ศิรินันทน์ ว่องโชติกุล 193-198
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MAT และแบบใช้แผนผังความคิด pdf
พัชรานุช บ้งชมโพธิ์ 199-208
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ชีวิตพืช ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) pdf
ณัฐนา เมืองโคตร 209-216
การพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน pdf
ชูชาติ ผาระนัด 217-230
การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา pdf
สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 231-242
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตโคนม จังหวัดสกลนคร pdf
รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล 243-252

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา pdf
  253