เป็นวารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ของอาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Vol 3 No 1 (2018): มกราคม - เมษายน 2561

Published: 2018-04-30

DIVERSITY OF ANTS IN MANGO ORCHARD, PHITSANULOK PROVINCE

วีรภัทรา ดอนไพรอ่อน, รัตนา นาคสิงห์, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ, ธัชคณิน จงจิตวิมล

1-8

SPECIES DIVERSITY OF INSECTS IN TAMARIND ORCHARD, WANG THONG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE

ปิยธิดา ฟองสังข์, รัตนา นาคสิงห์, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ, ธัชคณิน จงจิตวิมล

9-17

INSECT POLLINATORS OF CORN IN PHITSANULOK PROVINCE

ธัชคณิน จงจิตวิมล, พรพิมล อ่อนตานา, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ, รัตนา นาคสิงห์

18-27

PRODUCT DEVELOPMENT OF CRISPY PORK FORTIFIED WITH DIETARY FIBER FROM NAMWA BANANA PEELS

กุลชญา สิ่วหงวน, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจ วรชุม อินเกต, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, วิรัชยา อินทะกัณฑ์, สุสิตรา สิงโสม

28-37

View All Issues