บรรณาธิการ                   

            รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน                จงจิตวิมล          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองบรรณาธิการ
           
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี                        นาวานุเคราะห์       มหาวิทยาลัยมหิดล

            รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี                        วัฒนชัยยิ่งเจริญ           มหาวิทยาลัยนเรศวร

            รองศาสตราจารย์ปรียานันท์                      แสนโภชน์             มหาวิทยาลัยพะเยา

            รองศาสตราจารย์สมชาย                          กฤตพลวิวัฒน์       มหาวิทยาลัยนเรศวร

            รองศาสตราจารย์สัมฤทธิ์                         โม้พวง                มหาวิทยาลัยนเรศวร

            นาวาอากาศโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล  บุญเกิน               โรงเรียนนายเรืออากาศ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา                    กิจธีระวุฒิวงษ์       มหาวิทยาลัยนเรศวร

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหณัฐ                   เพชรศรี               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา                    เตติวัฒน์              มหาวิทยาลัยนเรศวร

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา                  สังขวดี                มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี                     ศรีธาวิรัตน์           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ                จันทร์มะณี           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์                    ศรีโสภา              มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา                  ปรีชาวรพันธ์         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ                       คงประชา             มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้จัดการวารสาร

            นายณัฐพงศ์                                        หงษ์ผ้วย              มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

            นายจักกฤษ                                         จันทวงษ์              มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

            นางสาวสุกัญญา                               สมุทรเขตร์           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม