เป็นวารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ของอาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Vol 3 No 2 (2018): พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

Published: 2018-07-17

IMPROVEMENT IN ACETYLENE SENSING PROPERTIES OF ZINC OXIDE NANOWIRES EMBEDDED WITH GOLD NANOPARTICLES

พิชิตชัย ปิมแปง, วีระศักดิ์ ทองอ่อน, สุภาพ ชูพันธ์

1-12

View All Issues