ไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences)


          วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นิพนธ์ต้นฉบับ  นิพนธ์ปริทัศน์ ครอบคลุมศาสตร์ทางด้านเภสัชศาสตร์ (Pharmacy, pharmaceutical sciences) วิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับชาติ โดยได้้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบรูปเล่ม (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการให้แก่สังคม ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา บุุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ

           ทั้งนี้วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ได้เริ่มดำเนินการตีพิมพ์วารสารเป็นฉบับรูปเล่มตั้งแต่ปี 2545 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2545) และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 2556 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556) โดยสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ตั้งแต่ ฉบับปีที่ 1 จนถึงปัจุบันได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS

Announcements

 

New Issue of "Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences”

 
 
Posted: 2017-06-16
 

.

 

tnps_www_780_275_780

qrcode_780_06

 
Posted: 2017-01-20
 

ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความ: เชิญชวนร่วมส่งบทความ

 

        ด้วยกองบรรณาธิการวารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รวบรวมบทความนิพนธ์ต้นฉบับและบทความนิพนธ์ปริทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ และตีพิมพ์เป็นวารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ รวมถึงสหวิชาชีพและบุคลากรผู้สนใจทั่วไป โดยเผยแพร่ในรูปเล่มวารสารและออนไลน์ที่www.tci-thaijo.org/index.php/tbps

    ในการนี้ จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล,สาธารณสุข,วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมส่งบทความนิพนธ์ปริทัศน์และบทความนิพนธ์ต้นฉบับ  เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นวารสารดังกล่าว  ทั้งนี้วารสารมีกำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 เล่ม (ช่วงเดือนกรกฏาคมและเดือนธันวาคม)   โดยสอบถามได้ที่ นางสาวจิราพร บุญชู E: mail: boonchu_j@su.ac.th โทร  0823496067  งานการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

 tnps_www_780_275_02_780_01

 
Posted: 2016-01-19
 
More Announcements...

Vol 12, No 1 (2017): JANUARY - JUNE 2017

Table of Contents

ปก (Cover) PDF
 
ส่วนนำ (Preface) PDF
 
สารบัญ (Contents) PDF
 
แก้ข้อความผิด (Erratum) PDF
 

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles)

ผลการบริหารเวชภัณฑ์ยาจากการปรับระบบงบประมาณยาจากสมุนไพรของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (EFFECTS OF DRUG INVENTORY MANAGEMENT ON MODIFICATION IN HERBAL MEDICINE BUDGETING OF COMMUNITY HOSPITALS IN SURAT THANI PROVINCE) PDF
Sopit Chutiwetkoo, Rapeepun Chalongsuk 1-15
การสำรวจประสบการณ์พัฒนาวิชาการของเภสัชกรภายใต้กรอบการศึกษาต่อเนื่องตามข้อบังคับของสภาเภสัชกรรม (SURVEY STUDY OF PHARMACISTS’ ACADEMIC DEVELOPMENT FOLLOWING THE MANDATORY CONTINUING EDUCATION OF THE PHARMACY COUNCIL OF THAILAND) PDF
Rapeepun Chalongsuk, Kwunjira Sricharuphruek, Nichapat Changpood, Parichat Kijmartsuwan, Pongsakorn Plutsasophee 17-31
การสำรวจโฆษณาที่ผิดกฎหมายของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในนิตยสารที่จำหน่ายในจังหวัดนครปฐม (A SURVEY OF ILLEGAL COSMETICS ADVERTISEMENTS IN MAGAZINES AVAILABLE IN NAKHON PATHOM PROVINCE) PDF
Nattiya Kapol, Jariya Lorsilathong, Thidarat Ketwingwiriya, Thitima Phurungrueng, Prapasri Pakdeechat 33-43

นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles)

ADVERSE METABOLIC EFFECTS OF DIETARY FRUCTOSE PDF
Guntari Prasetya, Sri Anna Marliyati, Suwimol Sapwarobol 45-53
ประโยชน์และความเสี่ยงของการใช้เมทฟอร์มินขนาดสูงบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ของการรักษาในปัจจุบัน (RISK-BENEFIT OF HIGH DOSE METFORMIN BEYOND CURRENT EVIDENCE BASED PHARMACOTHERAPY) PDF
Wikawee Russameethum, Karunrat Tewthanom 55-62
สารสำคัญที่มีฤทธิ์ลดรอยคล้ำรอบดวงตาและถุงใต้ตาในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (ANTI-DARK CIRCLE EYE AND ANTI-BAG EYE ACTIVE INGREDIENTS IN COSMETIC PRODUCTS) PDF
Thirapit Subongkot 63-76

บทความฟื้นฟูวิชาการทางเภสัชศาสตร์ (Continuing pharmacy education articles)

แนวคิดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (CONCEPT OF HEALTH CONSUMER PROTECTION) PDF
Rapeepun Chalongsuk 77-89
โซฟอสบูเวียร์: ข้อมูลปัจจุบันในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง (SOFOSBUVIR: CURRENT INFORMATION FOR CHRONIC HEPATITIS C TREATMENT) PDF
Karunrat Tewthanom 91-107