ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

ผู้รับผิดชอบหลัก

Teeranoot Chauksuvanit
เบอร์โทรศัพท์ 6622184687

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Teeranoot Chauksuvanit
เบอร์โทรศัพท์ 6622184683