ภาพ “มาเลเซีย” ในสารคดีท่องเที่ยวของไมตรี ลิมปิชาติ*

เนื้อหาบทความหลัก

พิชญาดา เมฆหิรัญศิริ

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มุ่งศึกษาภาพ “มาเลเซีย” ที่ปรากฏในสารคดีท่องเที่ยวของไมตรี ลิมปิชาติ ๒ เรื่อง คือ เที่ยวกับเมีย (พ.ศ.๒๕๒๐) และ ๑๔ วัน ๕,๐๐๐ กิโลเมตร (พ.ศ. ๒๕๓๕) รวมทั้งวิเคราะห์บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการนำเสนอภาพมาเลเซียดังกล่าว การศึกษาพบว่าสารคดีท่องเที่ยวทั้ง ๒ เรื่องนำเสนอภาพมาเลเซียที่ปรากฏเด่นชัด ๓ ภาพคือ มาเลเซียเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าและมีการพัฒนามากกว่าประเทศไทย มาเลเซียมีลักษณะสังคมแบบพหุวัฒนธรรม มาเลเซียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและเป็นคู่แข่งของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยว ส่วนบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการนำเสนอภาพมาเลเซียดังกล่าวมีทั้งบริบททางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอาณานิคม บริบททางการเมืองการปกครองของมาเลเซียหลังได้รับเอกราชเป็นต้นมา รวมถึงบริบททางภูมิศาสตร์ด้วย

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
Articles