แดนอรัญ แสงทอง: นักเขียนหรือนักเล่านิทาน?*

เนื้อหาบทความหลัก

นิชานันท์ นันทศิริศรณ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษางานเขียนของแดนอรัญ แสงทอง ประกอบด้วยนวนิยายจำนวน ๖ เรื่อง และเรื่องสั้นจำนวน ๑๒ เรื่อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าแดนอรัญ แสงทอง มีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับนักเล่านิทานตามมุมมองทางคติชนวิทยา ผลการศึกษาพบว่าแดนอรัญ แสงทองมีวิธีการสร้างงานและการนำเสนอเรื่องราวเทียบเคียงได้กับวิธีการที่นักเล่านิทานใช้ ๗ วิธี ได้แก่ การเลือกเรื่องเล่าที่หลากหลายมาเล่าให้ตรงวัตถุประสงค์ของตน การเล่าเรื่องแบบไม่แบ่งบทไม่แบ่งตอน การเล่าเรื่องชีวิตของตัวละครหลัก การแทรกรายละเอียดเพื่อให้เรื่องเล่ามีสีสัน การเล่าซ้ำ การปรับรายละเอียดเมื่อพิมพ์ครั้งใหม่ และการเขียนในเชิงสนทนากับผู้อ่าน วิธีการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแดนอรัญ แสงทองเป็นนักเขียนที่รู้และเข้าใจวิธีการเล่าเรื่องของนักเล่านิทานในวัฒนธรรมมุขปาฐะและได้นำวิธีการดังกล่าวมาใช้เพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นลักษณะเด่นในงานวรรณกรรมของตน ส่งผลให้งานของเขาเป็นที่สนใจทั้งในกลุ่มผู้อ่านชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
Articles