วารสารพยาบาล (Thai Journal of Nursing)

วารสารพยาบาลเป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้องและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น และ ประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลอีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล  จัดทำโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 63, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557

Table of Contents

กองบรรณาธิการวารสารพยาบาล

กองบรรณาธิการวารสารพยาบาล pdf
 

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง pdf
กรรณิการ์ สุวรรณโคต, วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล

บทความพิเศษ (Special Article)

ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย pdf
สุปาณี เสนาดิสัย 1-4
องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาลในประเทศไทย pdf
กรรณิการ์ สุวรรณโคต 66-68

บทความวิชาการ (Academic Article)

ถอดบทเรียนการจัดกลุ่มสนับสนุนญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม pdf
สมทรง จุไรทัศนีย์ 5-11
บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแล pdf
ปิติพร สิริทิพากร 12-19

บทความวิจัย (Research Article)

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทรงตัว ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน และความสามารถของสมอง ของผู้สูงอายุในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี pdf
ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์ 20-28
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ pdf
นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, อนงค์ ภิบาล, ลุตฟี สะมะแอ, จุรีย์ ธีรัชกุล 29-34
ผลของการให้คำปรึกษาแก่ผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้มีภาวะสมองเสื่อมและความเครียดของผู้ดูแล pdf
วีณา ลิ้มสกุล, อาภรณ์ สุขโสดา 35-41
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร pdf
ปานจิตต์ กลันทกพันธ์, กรรณิการ์ สุวรรณโคต, เพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์ 42-48
คุณภาพบริการแบบมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 1 pdf
ทิพาภรณ์ หาญมนตรี, สุทธีพร มูลศาสตร์ 49-56
องค์ประกอบสมรรถนะการพยาบาลภัยพิบัติของพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี pdf
รุ่งนภา จันทรา, อติญาณ์ ศรเกษตริน, โศรตรีย์ แพน้อย 57-65