วารสารพยาบาลเป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น และ ประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลอีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและ

ภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล  วารสารพยาบาลมีคณะกรรมการพิชญพิจารณ์ พิจารณาคุณภาพ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล ก่อนได้รับการตอบรับตีพิมพื โดยบทความทุกเรื่องถือเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน  วารสารพยาบาล หรือ คณะบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วยทุกครั้ง

จัดทำโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ 

วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ีในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพ และภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล

ปีที่ 63 ฉบับที่ 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557

เผยแพร่แล้ว: 2016-01-22

บรรณาธิการแถลง

กรรณิการ์ สุวรรณโคต, วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
ดูเล่มทุกฉบับ