ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล

2018-05-30

ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
อัตราค่าสมาชิก 1 ปี 500 บาท
อัตราค่าสมาชิก 3 ปี 1,200 บาท
- ราคาต่อเล่ม 150 บาท
สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสภาการพยาบาล ผู้เขียนจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. สมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาลเป็นเวลา 3 ปี
2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
3. ค่าตอบแทนการแปล/Edit บทคัดย่อภาษาอังกฤษเป็นจำนวนเงิน 500 บาท
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ. ศ. 2561 เป็นต้นไป

การส่งบทความทางออนไลน์

2013-06-12

วารสารสภาการพยาบาลได้พัฒนาระบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกมีหลายประเภท คือ

  1. การเป็นสมาชิกอ่านบทความ (Reader) ให้ลงทะเบียน ตาม คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้
  2. การเป็นสมาชิกประเภท ผู้ประพันธ์บทความ (Author) สามารถลงทะเบียนและส่งบทความทางออนไลน์ได้ โดย ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล ประเภท 3 ปี ก่อน พร้อมกับ ศึกษาขั้นตอนการส่งต้นฉบับจาก 2.1.คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ 2.2.คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้ และ 2.3. คู่มือการส่งต้นฉบับ
  3. ผู้ประเมินบทความ(Reviewer) โดยได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการโปรดอ่านคู่มือผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางกองบรรณาธิการจึงขอความร่วมมือสมาชิกใหม่ทุกท่าน ได้ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด และ ปฏิบัติไปทีละขั้นตอน จะได้เข้าระบบของวารสารได้  

เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

Vol 33 No 2 (2018): เมษายน - มิถุนายน 2561

Published: 2018-08-03

Effect of Sensory Stimulation through Families’ Participation on CognitiveBehavioural Response of Patients with Severe Traumatic Brain Injuries

กุลพิธาน์ จุลเสวก, อัจฉรา สุคนธสรรพ์, สุภารัตน์ วังศรีคูณ

29-46

Factors predicting delaying in preterm birth among women who received tocolysis

ชมพูนุช โสภาจารีย์, อรทัย สิงห์คำ

47-58

Secondary Data Analysis: A Follow-up of the Effectiveness of a Nutrition Counselling Programme on Nursing Staff’s Nutritional Status

สิริญญา พลวัฒน์, สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ, นพวรรณ เปียซื่อ

83-96

Health Conditions and Self-Care Activities of Older Caregivers Caring for Bedridden Older Adults

ณัชศฬา หลงผาสุข, สุปรีดา มั่นคง, ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม

97-109

Effects of a Self-Care Promoting Programme on Knowledge, Self-Care Behaviours, and Blood Pressure in Persons with Essential Hypertension

อรทัย หงษ์ศิลา, รองศาสตราจารย์ ดร. มณี อาภานันทิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ มาลาธรรม

110-130

View All Issues

Indexed in tci