*การสมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาลทาง ONLINE  ไม่ต้องเสียค่าสมาชิก ท่านสามารถเลือกบทความอ่านได้ตามความต้องการ
*แต่ก่อนที่ท่านจะใช้บริการอ่านบทความต่างๆได้นั้น ท่านต้องลงทะเบียนการเป็นสมาชิก ตามคู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้ และท่านสามารถเลือกลงทะเบียนป็น ผู้อ่าน(Reader) และ/หรือ  เป็นผู้ประพันธ์บทความ(Author) โดยทำตามขั้นตอนในคู่มือ  ทั้งนี้ ระบบจะอนุญาตให้ลงทะเบียนได้ เพียงชื่อเดียว ท่านไม่ควรลงทะเบียนซ็ำ  เพราะระบบจะทำการกีดกัน ท่่านจะไม่สามารถเข้าระบบได้  ถ้าพบปัญหาดังกล่าว ต้องติดต่อผู้จัดการวารสาร(นางสาวภูณิษา แก้วเขียว :ich_tuck@hotmail.com)

*สำหรับผู้ส่งบทความวิจัยที่เป็นนักศึกษาต้องมีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าได้ทำการอ่านทบทวน บทความให้แล้วในขั้นต้น

*ข้อเท็จจริงที่ควรทราบ เมื่อท่านส่งบทความวิจัย เพื่อส่งตีพิมพ์ ทางบรรณาธิการจะส่งจดหมายตอบรับ เมื่อได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ประเมินบทความ (Reviewer)  ดังนั้นท่านต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยโดยประมาณหนึ่งเดือน